Εκσκαφείς κάδου τροχού

Στα υπαίθρια ορυχεία, το πρώτο βήμα για εξόρυξη υλικών γίνεται με εκσκαφείς καδοτροχού σε διαφορετικά μεγέθη και με διαφορετική ισχύ. Με τεράστιες διαστάσεις, είναι μεγαλύτερα από ό, τι οποιοδήποτε άλλο είδος μηχανής οπουδήποτε. Ένας εκσκαφέας καδοτροχού χρειάζεται κίνηση σε διάφορα σημεία του, όπως στον καδοτροχό, στις μεταφορικές ταινίες και σε πολλά ακόμα σημεία.
 
Οι ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ σχεδιάζουν και κατάσκευάζουν συστήματα μετάδοσης κίνησης που καλύπτουν κάθε ιδιαίτερη ανάγκη για τους εκσκαφείς καδοτροχού.

 

You are currently not authenticated. Please logon to the backsite of QuickerSite first!

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ