Σχεδιασμός Μειωτήρα

Για το σχεδιασμό Μειωτήρα Στροφών λαμβάνονται υπόψην οι κάτωθι παράμετροι:

 • τύπος μειωτήρα
 • ισχύς εισόδου, στροφές εισόδου
 • σύνολο βαθμίδων, συνολική μείωση στροφών
 • τρόπος συνεργασίας μειωτήρα στην είσοδο και στην έξοδο
 • τυχόν διαστασιολογικοί περιορισμοί κελύφους
 • συνθήκες  λειτουργίας (εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος, κτλ)
 • συντελεστής ασφαλείας οδοντωτών τροχών έναντι κάμψης και φθοράς (SF/ SH)
 • αναγκαία ποιότητα κατασκευής οδοντωτών τροχών
 • απαιτήσεις θορύβου
 • είδος προστασίας έναντι διάβρωσης
 • απαιτήσεις παρακολούθησης λειτουργίας (ταλαντώσεις, θερμοκρασία, κ.α.)
 • ημερήσια διάρκεια λειτουργίας, συντελεστής εφαρμογής (ΚA)
 • όριο κλίσης λειτουργίας μειωτήρα
 • συντελεστής ασφαλείας εξαρτημάτων που μεταφέρουν ροπή και μέγιστη ροπή ελέγχου
 • απαιτούμενος αριθμός δυναμικής αντοχής και διάρκεια ζωής ρουλμάν

Ο τύπος του μειωτήρα μπορεί να είναι:

 • παράλληλης εισόδου/εξόδου
 • κάθετης εισόδου/εξόδου
 • ασυμβάτως κάθετης εισόδου/εξόδου
 • υπο γωνία κάθετης εισόδου/εξόδου
 • υπο γωνία ασυμβάτου κάθετης εισόδου/εξόδου
 • πλανητικού τύπου

Σε κάθε περίπτωση προσδιορίζονται οι αναγκαίες βαθμίδες για τη μεταφορά ισχύος στην επιθυμητή σχέση μετάδοσης. Για κάθε βαθμίδα βάσει ροπής, στροφών, διαστασιολογικών περιορισμών και των δεδομένων συντελεστών ασφαλείας γίνεται υπολογισμος του ζεύγους οδόντωσης.

Για κάθε βαθμίδα στη συνέχεια και με δεδομένες τις προδιαγραφές οδόντωσης προσδιορίζονται τα μεταφερόμενα φορτία στους φέροντες άξονες. Για τη διαστασιολόγηση του φέροντα άξονα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος και οι προδιαγραφές συναρμογής με τους οδοντωτούς τροχούς (σφηνότοπος, πολύσφηνο, κτλ). Η διαστασιολόγηση ολοκληρώνεται ελέγχοντας τη δυναμική αντοχή του άξονα για τα φερόμενα φορτία.

Στη συνέχεια επιλέγονται τα κατάλληλα συστήματα κύλισης (ρουλμάν) των αξόνων προκειμένου να ικανοποιούνται οι συνθήκες φόρτισης (μέγεθος και κατεύθυνση), καθώς και η επιθυμητή διάρκεια ζωής τους (service life).

Με δεδομένες τις ακριβείς διαστάσεις των εξαρτημάτων του μειωτήρα (άξονες, ρουλμάν, οδοντωτοί τροχοί) σχεδιάζεται το κέλυφος του μειωτήρα. Το κέλυφος σχεδιάζεται ώστε να αντέχει στα μεταφερόμενα φορτία, αλλά και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για ψύξη και λίπανση.

Σε κάθε φάση σχεδιασμού αν δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις (διαστασιολογικές, συντελεστών ασφαλείας, κ.α.) τότε επαναπροσδιορίζονται και επανυπολογίζονται τα στοιχεία μηχανών με διαφορετικές παραμέτρους. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις σχεδιασμού που περιγράφονται παραπάνω.

Για την υλοποίηση του σχεδιασμού χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί από το τμήμα σχεδιασμού.

Υπηρεσίες > Σχεδιασμός Μειωτήρα / Κατασκευή Μειωτήρα / Έλεγχος Μειωτήρα / Επισκευή Μειωτήρα

Αναζήτηση

ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΠΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ